ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนยางโกลนวิทยา

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนยางโกลนวิทยา
            โรงเรียนยางโกลนวิทยา  เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนนาบัววิทยา  โดยได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาใน    ปีการศึกษา  ๒๕๓๒  เพื่อให้การบริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ตำบลยางโกลน  ซึ่งมีอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่ำ  เนื่องจากเส้นทางที่ใช้ในการคมนาคมไม่สะดวกโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนบ้านน้ำพริก  (โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ)  เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และได้รับความร่วมมือจากชุมชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  ๓  หลัง

            ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  สภาตำบลยางโกลน  ก่อตั้งโดยนายหลง  พรมชา  (กำนันตำบลยางโกลนในขณะนั้น)  ได้ร่วมกันจัดหาพื้นที่ปลูกสร้างโรงเรียนแห่งใหม่  ซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์  มีพื้นที่  ๙๐  ไร่  ๒  งาน  ๔๒  ตารางวา  อยู่ในเขตรับผิดชอบหมู่  ๙  ตำบลยางโกลน  และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อขอใช้พื้นที่ดังกล่าวจัดตั้งโรงเรียนต่อไป

      ต่อมาในวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗  โรงเรียนนาบัววิทยา (สาขา)  ได้รับการสถาปนาโรงเรียน    ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนยางโกลนวิทยา”  โดยจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ  เรื่อง  ตั้งโรงเรียน  ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ลงนามโดยนายสัมพันธ์  ทองสมัคร  (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น)  และสภาตำบลยางโกลนได้มอบที่สาธารณะจำนวน  ๙๐  ไร่  ๒  งาน  ๔๒  ตารางวา  เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน
โรงเรียนยางโกลนมีเขตพื้นที่บริการ  ๑๐  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่  ๑  บ้านกกกะบาก,  หมู่  ๒  บ้านน้ำพริก,  หมู่  ๓  บ้านกกมะโมง,  หมู่  ๔  บ้านยางโกลน,  หมู่  ๕  บ้านโนนมะค่า,  หมู่  ๖  บ้านบุ่งตารอด,  หมู่  ๗  บ้านบุ่งปลาฝา,  หมู่  ๘        บ้านกกม่วง,  หมู่  ๙  บ้านนาซำหวาย  และหมู่  ๑๐  บ้านฟากน้ำ         
  
^